Thursday, May 03, 2007

"ಮಧ್ಯ" ಪಾನ

ಅಪ್ಪಿ, ದಿವ್ಸಾ ಕುಡಿತ್ಯಡ ನೀನು ಹೌದನಾ?

ಇಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ, ದಿನ ಬಿಟ್ ದಿನ, ಮಧ್ಯ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ!!

3 Comments:

Blogger Alpazna ಹೇಳಿದ್ದು..

ಮಧ್ಯ! ಪಾನ ;)

ದಿನಾ ಕುಡ್ಯದಿಲ್ಲೆ, ಬರೀ ರಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ!! :D

May 04, 2007 2:27 PM  
Blogger ಶ್ರೀಹರ್ಷ ನಡಹಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದ್ದು..

@Alpazna:
ಇಲ್ಲ್ಯಪ್ಪ. ಈಗಿನ ಅಪ್ಪಿದಿಕ್ಕಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡದಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಿ!! ;)

May 04, 2007 4:20 PM  
Blogger keetu ಹೇಳಿದ್ದು..

wat happened to u!!

May 08, 2007 9:27 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home